c S
V SREDIŠČU
Projektno delo Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je v Sloveniji postalo pravilo (namesto izjema). Skorajda delodajalski nacionalni šport pa je postalo izmišljevanje razlogov za sklenitev take pogodbe, pri čemer poleg začasno povečanega obsega dela prednjači očitno vedno bolj priljubljen razlog »projektno delo«. Temu razlogu se ne more upreti niti javni sektor. Ministrstva tako iščejo svetovalce za projektno delo, sodišča iščejo strokovne sodelavce za projektno delo, šole iščejo učitelje, bolnišnice pa medicinske sestre. V Sloveniji imamo očitno neznosno veliko projektov. 15.05.2017 07:00
Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas Najemno pogodbo za poslovne prostore ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), ki je v veljavi že od leta 1974. V želji po večji pravni varnosti ZPSPP restriktivno ureja možnosti prenehanja najemnih pogodb, tako tistih, sklenjenih za nedoločen čas, kot tistih za določen čas. Ob današnjem hitrem tempu gospodarskega življenja se veljavna ureditev kaže kot preveč toga in v pravnem prometu nemalokrat povzroča nevšečnosti. 12.05.2017 06:32
O nekaterih dilemah načela zaupanja v zemljiško knjigo in o učinkih overjenega zemljiškoknjižnega dovolila Začel bom z mislijo enega izmed vrhovnih sodnikov, ki je na seji, na kateri sem bil prisoten kot strokovni sodelavec, učinek novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) na prakso pospremil s komentarjem, da stranke zdaj dejansko hodijo po minskem polju in lahko zgolj upajo, da ne bodo stopile na mino. 08.05.2017 10:47
Neenakomerna razporeditev na dela proste dni Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku presojalo vprašanje, ali je delavec upravičen do nadomestila za dela proste dni v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa - če na ta dan ni imel predvidene delovne obveznosti. 05.05.2017 08:25
Predhodno vprašanje v civilnem postopku Namen tega članka je oris in postavitev smernic, s katerimi je mogoče določiti, kdaj je smotrno, da sodišča v civilnih postopkih sama rešijo predhodno vprašanje, kdaj pa je bolje, da prekinejo postopek in počakajo, da drugo sodišče pravnomočno reši to vprašanje. 03.05.2017 07:10
Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških Nogomet ima veliko pozitivnih vidikov, vendar po drugi strani prinaša tudi določene nevarnosti, med katere moramo uvrstiti vse številnejše resne poškodbe igralcev. Praviloma so sicer lažje narave, redkejše imajo za posledico tudi okvaro zdravja in zmanjšano življenjsko aktivnost športnika. 28.04.2017 08:32
Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih Obstoj delovnega razmerja je eno od temeljnih vprašanj delovnega prava, saj je od tega, ali gre v konkretnem primeru za delovno razmerje ali ne in ali je oseba, ki opravlja delo za drugega, delavec ali ne, odvisno tudi to, ali se zanj uporablja delovna zakonodaja ali ne in, posledično, ali je upravičen do vrste pravic, ki iz tega pravno urejenega razmerja izhajajo. 26.04.2017 07:13
Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem postopku Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo v zadevi Up-57/14 z dne 26. januarja 2017 presodilo, da je objektivni vidik sodniške nepristranskosti kršen, kadar sodišče v vsaj delno isti sestavi v ločenih zaporednih postopkih presoja krivdo udeležencev pri kaznivem dejanju, izvršenem v okviru istega historičnega dogodka. 24.04.2017 07:17
Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru stavke v Slovenski filharmoniji Konec lanskega leta in v začetku letošnjega se je najprej v laični, nato pa tudi v strokovni javnosti začelo razpravljati o stavki članov orkestra Slovenske filharmonije (SF). Laična ocena se je omejevala pretežno na spraševanje o njeni primernosti in potrebnosti, zaznati je bilo mnenja o pretiravanju zaposlenih v SF. Strokovne pravne ocene, ki so seveda veliko bolj pomembne, pa so se pretežno dotikale vprašanja zakonitosti stavke. V tem kontekstu predvsem v luči predmeta stavke oziroma stavkovnih zahtev. 21.04.2017 08:23
Analiza novejše sodne prakse - skupno premoženje zakoncev V zadnjih letih nas je več avtorjev sistematično obravnavalo različna pravna vprašanja, povezana z ugotavljanjem obsega in delitvijo skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, zato bom v nadaljevanju prispevka na podlagi pregleda odločb Vrhovnega sodišča od 1. januarja 2015 do 28. februarja 2017 izpostavila tiste odločitve, ki po mojem mnenju pomembno nadgrajujejo sodno prakso in stališča avtorjev v omenjenih strokovnih prispevkih. 14.04.2017 06:39
Študij tujcev v EU S. Fahimian je iranska državljanka, ki je na tehnični univerzi Sharif v Iranu (SUT) pridobila naziv magistrica znanosti na področju informacijske tehnologije. Ta univerza izvaja specializirane učne programe za tehnologijo, inženirstvo in fiziko. Novembra 2012 je pri veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Teheranu zaprosila za izdajo vizuma za sprejem na doktorski študij na Tehnično univerzo v Darmstadtu, Nemčija in sicer v okviru projekta „Zanesljivi vgrajeni in mobilni sistemi“. Njena prošnja za izdajo vizuma je bila zavrnjena iz razlogov javne varnosti, zaradi česar je S. Fahimian vložila upravno pritožbo, ki pa je bila prav tako zavrnjena. 12.04.2017 07:00
Sprejem in zavrnitev sporazumov o priznanju krivde - analiza sodne prakse Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), ki se je začela uporabljati 15. maja 2012, je bila uvedena možnost reševanja kazenskih zadev s pogajanji o priznanju krivde. Eden od poglavitnih namenov zakonodajalca pri sprejemu novele je bilo zagotavljanje učinkovite izvedbe kazenskega postopka. 10.04.2017 07:18
Tožbeni zahtevki v sodnih socialnih sporih Tožbeni zahtevek je ena od bistvenih sestavin tožbe, s katero se začne sodni postopek. Po procesni teoriji naj bo tožbeni zahtevek takšen, kot se bo glasil izrek sodne odločbe, torej jasen in določen kot izrek sodbe, iz katerega izhaja konkretna pravna posledica materialnega prava. Ali pravilo velja v celoti tudi za tožbene zahtevke v socialnih sporih, pa bo razvidno v nadaljevanju. 07.04.2017 10:38
Obvezna izjava o nefinančnem poslovanju Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) - (prečiščeno besedilo), ki bo začela veljati 15. aprila, usklajuje slovenski pravni red z Direktivama 2014/95/EU in 2005/56/ES ter povečuje preglednost nekaterih družb ter izboljšuje ustreznost, skladnost in primerljivost nefinančnih informacij. 05.04.2017 08:57
Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku Zakonske določbe je glede na njihov odnos do Ustave mogoče v grobem razdeliti v tri skupine. V prvo, daleč največjo skupino sodijo tiste, ki jih lahko neposredno uporabljamo brez bojazni, da bi ob tem prišli v nasprotje z Ustavo, saj je že zakonodajalec ob njihovem nastanku imel pred očmi, da mora biti njihova vsebina prežeta z duhom Ustave. V drugo, k sreči najmanj številno skupino sodijo tiste zakonske določbe, ki so v neposrednem nasprotju z Ustavo. 31.03.2017 07:21
Je podaljšanje poskusne dobe dovoljeno? Tožnik je dne 8.9.2014 sklenil pogodbo o zaposlitvi s poskusno dobo treh mesecev. Pred iztekom te dobe sta z delodajalcem podaljšala poskusno dobo za dodaten mesec dni, nato pa mu je delodajalec 9.1.2015 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Tožnik je s tožbo zahteval ugotovitev nezakonitosti odpovedi, čemur pa prvo stopenjsko sodišče ni sledilo. 29.03.2017 08:50
Nekaj misli po koncu 21 let trajajočega sodnega postopka O sodbah, naj bodo odmevne ali ne, običajno pooblaščenci ne razpravljamo. Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi opr. št. III P 483/1995 pa si morda zasluži nekaj spremnih misli. O njej so mediji poročali predvsem s senzacionalističnega vidika, ne da bi se v zadevo sploh poglobili. 27.03.2017 09:54
Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1 Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. 24.03.2017 11:04
Plačilo izrečene globe v primeru umika zahteve za sodno varstvo V praksi se je pojavilo vprašanje, ali storilec prekrška obdrži pravico do polovičnega plačila globe, izrečene s plačilnim nalogom (oziroma s pisno odločbo o prekršku), kadar storilec zoper plačilni nalog vloži zahtevo za sodno varstvo, kasneje pa zahtevo umakne? 22.03.2017 09:51
Pravni interes - enkrat tako, drugič drugače Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki, izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen Ustave Republike Slovenije (URS)) in načela enakega varstva pravic (22. člen), karakterizira pravno državo. Zagotavlja jo 25. člen Ustave. Po tej določbi je vsakomur dana možnost, da izpodbija posamične akte vseh organov, ne glede na to, ali je akt zakonit ali ne. Pogoj je le, da se s posamičnim aktom odloča o pravici, dolžnosti in pravnem interesu posameznika ali pravne osebe oziroma o pravnem razmerju. 20.03.2017 08:14